SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

24.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 173/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 4. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Rijeka, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Grada Rijeke koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/04).

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji uvidom u dokumente koji su nastali prije 1993. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna za svaki pojedini dokument.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Grada Rijeke broj 2402006-1837300005, poziv na broj: 22 7803 - JMBG - 055 (za fizičke osobe) i 24 7803 - MB - 055 (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/04-01/4

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 4. ožujka 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

PRIVITAK

KATALOG INFORMACIJA
GRADA RIJEKE

1. OPĆI AKTI:

1.1. Skupštine općine Rijeka od 1967. do 1993. godine

1.2. Izvršnog vijeća Skupštine općine Rijeka od 1967. do 1993. godine

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Općine Rijeka

1.3. Gradskog vijeća Grada Rijeke od 1993. i nadalje

1.4. Poglavarstva Grada Rijeke od 1993. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i mogu se naći na web-stranici www.sn.pgz.hr.

2. POJEDINAČNI AKTI:

2.1. Skupštine općine Rijeka od 1967. do 1993. godine

2.2. Izvršnog vijeća Skupštine općine Rijeka 1967. do 1993. godine

2.3. Gradskog vijeća Grada Rijeke od 1993. i nadalje

2.4. Poglavarstva Grada Rijeke od 1993. i nadalje

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Grada Rijeke.

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA sa sjednica Skupštine općine Rijeka i Izvršnog vijeća Skupštine općine Rijeka za razdoblje od 1967. godine do 1993. godine, nalazi se u pismohrani Primorsko-goranske županije te pismohrani Grada Rijeke (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

4. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Rijeke i Poglavarstva Grada Rijeke za razdoblje od 1993. godine i nadalje, nalazi se u pismohrani Grada Rijeke (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

5. KATALOG GRADSKE IMOVINE

6. POPIS OSOBA kojima su dodijeljena JAVNA PRIZNANJA od 1954. i nadalje

7. SKLOPLJENI SPORAZUMI S GRADOVIMA PRIJATELJIMA

8. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA

Napomena: cjelokupna dokumentacija iz točke 5, 6., 7. i 8. nalazi se u pismohrani Ureda Grada Korzo 16

9. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA te GIS - geo-informacijski sustav.

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Zavodu za informatičku djelatnost, Korzo 16.

10. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA GRADA RIJEKE S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA OD 1993. GODINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u nadležnim tijelima.

11. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima i na web stranici Grada Rijeke: www.grad-rijeka.hr, / natječaji Grada Rijeke.

12. DOKUMENTACIJA PODUZETNIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, Trg sv. Barbare 2, i na web stranici Grada Rijeke www.grad-rijeka.hr, / poduzetnički info centar.

13. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA RIJEKE

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16.

14. POSEBNI PROJEKTI GRADA RIJEKE:

RIJEKA ZDRAVI GRAD

E-MUNIS

USAID

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Zavodu za informatičku djelatnost, Korzo 16, i na web stranici Grada Rijeke: www.grad-rijeka.hr.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr