SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
23

23.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Izvješća o stanju u prostoru i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/ 02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje
2004. - 2006. godine

I. UVODNE ODREDNICE

Temeljem ovoga Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (u daljnjem tekstu: Program mjera), prostorni planovi su:

1. Prostorni plan uređenja Grada Rijeke,

2. Generalni urbanistički plan Grada Rijeke,

3. Urbanistički plan uređenja i

4. Detaljni plan uređenja.

II. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA

Izradi prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera pristupa se temeljem godišnjeg plana rada Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem odnosno pojedinačnih odluka Poglavarstva Grada Rijeke.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju, 2004. - 2006. godine pristupit će se izradi sljedećih prostornih planova:

1. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA RIJEKE

Odredbom članka 226. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03), propisana je obveza donošenja Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: GUP). Izrada GUP-a, koja je pokrenuta temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za

razdoblje 1997.-1999. godine, dovedena je do razine elaborata Prijedloga generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke 2000.-2020., temeljem kojeg je u prvom tromjesečju 2002. godine, usporedno s prijedlogom Prostornog plana uređenja Grada Rijeke, provedena javna rasprava.

Donošenjem Prostornog plana uređenja Grada Rijeke u prosincu 2003. godine, stekli su se uvjeti za ažuriranje prijedloga i donošenje GUP-a.

Područje obuhvata GUP-a određeno je Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

1. Urbanistički plan uređenja gradskog područja Gornja Drenova

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za gradsko područje Gornja Drenova, površine približno 126 ha, u granicama građevinskog područja naselja oznake GP-16, određenih kartografskim prikazom broj 4. Prostornog plana uređenja Grada Rijeke.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja stambenih i drugih građevina te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

2. Urbanistički plan uređenja gradskog područja Lukovići-Brašćine-Pulac

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za gradsko područje Lukovići-Brašćine-Pulac, površine približno 136 ha, a u granicama građevinskog područja naselja oznake GP-17 određenih kartografskim prikazom broj 4. Prostornog plana uređenja Grada Rijeke. Radi cjelovitosti prostornog rješenja, Urbanističkim planom uređenja potrebno je obuhvatiti i područje oznake IS-26, površine 3,40 ha.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja stambenih i drugih građevina te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

3. Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Srdoči

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za komunalno-servisno područje Srdoči, površine približno 7,8 ha, a u granicama građevinskog područja izdvojene namjene oznake K3-1 određenih kartografskim prikazom broj 4. Prostornog plana uređenja grada Rijeke. Pored građevinskog područja oznake K3-1 urbanističkim planom uređenja potrebno je obuhvatiti i jugoistočnu površinu između područja komunalno-servisne namjene i građevinskog područja naselja oznake GP-10, te koridor planirane prometnice Čandekova ulica - (cesta Diračje - Kastav) - Belići - Jušići, duž jugozapadne granice područja komunalno-servisne namjene.

Ukupna površina područja obuhvata urbanističkog plana uređenja iznosi približno 11,5 ha.

Na području obuhvata urbanističkog plana uređenja Prostornim planom uređenja Grada Rijeke određen je smještaj garaže i uprave javnog prijevoznika KD »Autotrolej« d.o.o. Rijeka, čime se stvaraju pretpostavke modernizacije i reorganizacije sustava javnog prijevoza na području grada Rijeke i njegovom metropolskom području.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina auto-baze, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

4. Urbanistički plan uređenja komunalno-servisnog područja Pod ohrušvom

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K3-3 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke, površine približno 4,1 ha a u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. istoga plana. Pored navedenog građevinskog područja, radi cjelovitosti prostornog rješenja odnosno prometnog povezivanja na županijsku prometnicu Strižićeva ulica-Sušačka Draga- Sveti Kuzam-Škrljevo, urbanističkim planom uređenja potrebno je obuhvatiti i jugoistočnu površinu između područja komunalno-servisne namjene do koridora županijske prometnice.

Ukupna površina područja obuhvata iznosi približno 4,5 ha.

Unutar područja obuhvata moguće je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Rijeke, a uvažavajući osobine područja, posebno kvalitetu i debljinu obradivog sloja i povezanost na cestovnu mrežu, graditi građevine namijenjene korištenju obradivog tla (uzgoj biljnog materijala), uslužne, zanatske i skladišne građevine te druge prateće sadržaje.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

5. Urbanistički plan uređenja proizvodnog područja Svilno

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za proizvodno područje Svilno, površine približno 5 ha, a u granicama građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake I1-7, određenih kartografskim prikazom broj 4. Prostornog plana uređenja Grada Rijeke.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice gradnje građevina i uređenja površina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

a) Donošenje novih detaljnih planova

1. Detaljni plan uređenja dijela športsko-rekreacijskog područja Kantrida

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada koje obuhvaća građevinsko područje za izdvojenu namjenu i to športsku namjenu, oznake R1-2 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke radnog naziva Sportsko područje Podkoludricu i luku nautičkog turizma Kantrida, oznake LN-2 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke te rubnu površinu građevinskog područja naselja, oznake prema Prostornom planu uređenja Grada GP-3, a koje se prostiru između navedenih građevinskih područja za izdvojenu namjenu i Istarske ulice kao sjeverne granice obuhvata Plana.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 39,0 ha.

Detaljnim planom potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina športske namjene, luke nautičkog turizma, stambenih građevina, prometnica i drugih infrastrukturnih i pratećih građevina kao i uvjete uređenja površina i pripadajućeg obalnog pojasa, a u skladu s uvjetima i smjernicama određenim Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

Detaljni plan uređenja dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, izrada kojeg je započeta temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.- 2003. godine i za koje je pokrenuta rasprava, dovršit će se i donijeti temeljem ovoga Programa mjera.

2. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja Bodulovo

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada koje se proteže između pristupne ceste trgovačkom centru »Getro«, Osnovne škole Ivana Zajca, stambenog područja Bodulovo, područja uz Škurinjski potok, te područja u zaleđu trgovačkog centra »Getro«, ukupne površine od približno 13,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina poslovne namjene (trgovačke, uslužne i druge) unutar građevinskog područja za izdvojenu namjenu, oznake K1-1 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke, uvjete gradnje i uređenja građevinskog područja naselja Bodulovo, oznake GP-14 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke te uvjete gradnje i uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina za ukupno područje obuhvata Plana.

3. Detaljni plan uređenja trgovačkog područja »Torpedo«

Detaljni plan uređenja trgovačkog područja »Torpedo« izrađuje se za građevinsko područje izdvojene namjene oznake K2-7, površinu pripadajućeg akvatorija Prostornim planom određenog za razvoj ribarske luke te za rubne i funkcionalne dijelove građevinskog područja naselja oznake GP-3. Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja sa zapadne strane graniči s Brodogradilištem »3. maj«, na sjeveru i istoku prolazi Ulicom J. Vlahovića, potom dijelom Ulice M. Barača te s istočne strane prolazi rubom postojećih hala javnog poduzeća »Hrvatske željeznice« do mora, a na jugu granica obuhvata prolazi obalom i lukobranom lučice »Torpedo«.

Planirana površina obuhvata Detaljnog plana iznosi približno 10,0 ha.

Detaljnim planom utvrdit će se prostorne mogućnosti izlaza grada na more te uvjete smještaja i gradnje ribarske luke, trgovačkih, ugostiteljskih, uslužnih, kulturnih i drugih sadržaja te opremanja i uređenja površina.

4. Detaljni plan uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Površina za razvoj Sveučilišnog kampusa u Rijeci te površina za proširenje i izgradnju Kliničkog bolničkog centra Prostornim planom uređenja Grada Rijeke utvrđene su unutar građevinskog područja naselja oznake GP-9, na površini sadašnje vojarne Trsat.

Detaljni plan uređenja izradit će se za dio građevinskog područja naselja čija južna granica prolazi Krautzekovom ulicom, istočna granica prolazi Ulicom Tome Strižića, Ulicom Vjekoslava Dukića i rubom izgrađenih građevinskih čestica tzv. Dukićevog naselja do ceste županijskog značaja (Orehovica - Kačjak - Sveta Ana), sjeverna granica prolazi granicom građevinskog područja oznake GP-9, a zapadna granica prolazi postojećom zapadnom granicom vojarne, uključujući i izgrađeni dio građevinskog područja između spoja Puta Bože Felkera i Vrtlarskog puta i granice vojarne.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 40,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra, uvjete gradnje i uređenja građevina visokog obrazovanja, bolničkih građevina i drugih pratećih sadržaja te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim Prostornim planom uređenja Grada Rijeke te rješenjima prvonagrađenog rada Općeg i pozivnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja područja Kampusa Sveučilišta u Rijeci, provedenog u razdoblju rujan - prosinac 2003. godine.

5. Detaljni plan uređenja zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica«

Prostornim planom uređenja Grada Rijeke na površini De Franceshijevog gata, građevinama željezničkih skladišta s pripadajućim manipulativnim površinama i postojećem željezničkom kolodvoru određena je gradnja i uređenje integriranog zemaljsko-pomorskog putničkog terminala s pripadajućim građevinama i sadržajima.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 3,5 ha.

Detaljni plan uređenja izrađuje se za dio građevinskog područja naselja oznake GP-4, koji obuhvaća površinu željezničkih skladišta s pripadajućim manipulativnim površinama na lokaciji Zapadna Žabica, smještenu u zapadnom produžetku upravne zgrade »Hrvatskih željeznica«, a između Krešimirove ulice, kao sjeverne granice obuhvata Plana, Trga Žabica, kao istočne granice obuhvata plana, sjeverne granice lučkog područja na potezu od trga Žabica do silosa, kao južne granice obuhvata Plana, te duž magistralne željezničke pruge do spoja s Krešimirovom ulicom, kao zapadne granice obuhvata Plana.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju integriranog zemaljsko-pomorskog putničkog terminala, uvjete gradnje građevina osnovnog i pratećih sadržaja te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina s posebnim naglaskom na prostornu interpretaciju putničkog terminala kao gradskog bloka kojim se oblikuje transformacija kontaktnog područja u nastavak gradskih sadržaja duž Krešimirove ulice.

6. Detaljni plan uređenja područja »Benčić«

Detaljni plan izrađuje se za gradsko područje omeđeno Ulicom Nikole Tesle sa zapadne strane, Manzonijevom ulicom sa istočne strane, Krešimirovom ulicom sa južne strane i Ulicom V. C. Emina sa sjeverne strane.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 3,5 ha.

Prvonagrađeno rješenje natječaja provedenog tijekom 1998. godine za Idejno programsko urbanističko-arhitektonsko rješenje kompleksa »Benčić«, razrađeno tijekom 1999. i 2000. godine u obliku elaborata Detaljni program sadržaja, zahvata i izgradnje kompleksa »Rikard Benčić« te Idejnim projektom Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, trga i garaže, predstavljaju polazište za prostornu organizaciju područja, određenje uvjeta gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

7. Detaljni plan uređenja gradskog područja Martinkovac

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje na kojem vrijedi Prostorni urbanistički plan stambenog naselja Martinkovac. Prostorno rješenje te uvjeti gradnje i rekonstrukcije građevina i uređenje površina, sadržani u važećem Planu, predstavljaju kvalitetnu osnovu za izradu Detaljnog plana, budući je za veći dio obuhvata 1996. godine izrađena Iz

mjena i dopuna Plana kojom se prostorno rješenje u najvećoj mjeri uskladilo sa stvarnim vlasničkim odnosima unutar područja obuhvata.

Detaljnim planom potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja višestambenih građevina, trgovačkih, uslužnih te građevina drugih pratećih sadržaja stambenom području, uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Martinkovac, izrada kojeg je započeta temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblju 2001.-2003. godine i za koji je provedena prethodna rasprava, predstavlja dokument koji je po prostornom obuhvatu, programskim ciljevima i rješenjima istovjetan Detaljnom planu iz ove točke.

8. Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada između Ulice Branimira Markovića i Ulice Vlatke Babić s južne strane, šireg područja raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Branimira Markovića sa zapadne strane, Ulice Plase sa istočne strane, dok sa sjeverne strane granicu obuhvata predstavlja linija koja spaja Ulicu Lužine i Ulicu Plase u neposrednom zaleđu građevine Pravnog fakulteta.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 11,0 ha.

Unutar područja obuhvata Plana, u zaleđu postojećih višestambenih građevina uz Ulicu Branimira Markovića, postoje značajne prostorne mogućnosti urbane interpolacije višestambenih građevina, a s istočne strane građevine Pravnog fakulteta nalaze se površine na kojima je potrebno planirati građevine i površine čija je namjena srodna visokoškolskoj namjeni.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja višestambenih građevina, građevina za odgoj i obrazovanje i drugih pratećih sadržaja stambenom području te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

9. Detaljni plan uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase

Detaljni plan uređenja izrađuje se za neizgrađeni dio građevinskog područja naselja oznake GP-12 (Škurinje - Tibljaši). Područje obuhvata Plana smješteno je između Škurinjske ceste i Ulice Save Jugo - Bujkove sa zapadne strane, Ulice I. Lole Ribara sa južne strane, dok sjeverna granica ide rubom građevinskog područja naselja do njegovog spoja s Ulicom I. L. Ribara.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 10,5 ha.

Unutar područja obuhvata Plana, u zaleđu postojećih višestambenih građevina gradskog područja Škurinjska Draga, postoje značajne prostorne mogućnosti urbane interpolacije višestambenih građevina s pratećim sadržajima, prometnicama i infrastrukturom. Posebnu osobitost područja obuhvata predstavlja izrazit nagib terena i kvaliteta vizura te se stoga posebna pažnja pri planiranju mora usmjeriti na izbor odgovarajuće tipologije višestambene gradnje i morfološke organizacije kojom se mora uspostaviti jedinstvo prostornog odnosa s već izgrađenim strukturama.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja višestambenih građevina i drugih pratećih sadržaja stambenom području te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

Detaljni plan uređenja proširenja stambenog područja Škurinjska Draga, izrada kojeg je započeta temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblju 2001.-2003. godine, predstavlja dokument koji je po prostornom obuhvatu, programskim ciljevima i rješenjima sukladan odrednicama ovog Programa mjera te se izrada i donošenje istog može nastaviti pod nazivom određenim ovom točkom.

10. Detaljni plan uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu braće Fućak

Detaljni plan uređenja izrađuje se za dio gradskog područja Zapadni Zamet koji čine katastarske čestice 2521/3, 2521/4, 2521/5, 2521/6, 2521/1, 2522 te dio k.č. 5099/3 K.O. Zamet, dio Ulice braće Fućak do prijelaza preko željezničke pruge Rijeka-Ljubljana, te raskrižje Ulice braće Fućak i Ulice Ivana Lenca.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 1,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja višestambene građevine te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, budući da su urbanističko-tehnički uvjeti sadržani u važećem Provedbenom urbanističkom planu gradskog naselja Zapadni Zamet nedovoljno određeni za primjenu.

11. Detaljni plan uređenja središta gradskog područja Gornja Vežica

Detaljni plan uređenja izrađuje se za središte gradskog područja Gornja Vežica, smještenog unutar građevinskog područja naselja oznake GP-9 prema Prostornom planu uređenja grada Rijeke. Granica obuhvata započinje na raskrižju Svete Ane i Ulice F. Belulovića, teče tom ulicom do postojećeg okretišta autobusne gradske linije broj 7, obuhvaćajući šire područje okretišta do podnožja višestambenih građevina u Ulici R. Petrovića, potom siječe Ulicu F. Belulovića, vraćajući se po njoj do istočnog stambenog tornja uz Robnu kuću »Vežica« gdje se lomi i teče po istočnoj strani do Ulice braće Stipčić. Južna granica ide Ulicom braće Stipčić do raskrižja s Ulicom Gornja Vežica gdje se lomi, teče duž istočne strane kuća, ponovno se lomi i teče duž sjeverne strane kuća smještenih u Ulici Gornja Vežica, odnosno pripadajućih im građevnih čestica do Hrvatskog doma Vežica gdje se lomi tako da prati istočni rub prometnice do raskrižja Sveta Ana i Ulice F. Belulovića.

Površina područja obuhvata iznosi približno 6,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja kao i uvjete moguće rekonstrukcije poslovnih građevina, građevina javne i društvene namjene i drugih pratećih sadržaja stambenom području te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim Prostornim planom uređenja grada Rijeke

12. Detaljni plan uređenja središta gradskog područja Draga

Detaljni plan uređenja izrađuje se za dio gradskog područja Draga, smještenog unutar građevinskog područja naselja oznake GP-18 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke, koji čine građevna čestica Hrvatskog doma u Dragi, građevna čestica postojećeg igrališta, te rubne katastarske čestice 1640/1,1641/1, 1646/2, 1643, 1649 i kolno-pješačke površine. Površina obuhvata iznosi približno 0,6 ha.

Detaljnim planom potrebno je odrediti prostornu organizaciju u cilju jačanja centralnih sadržaja gradskog područja, uvjete rekonstrukcije, gradnje i uređenja sportske građevine te drugih građevina i površina javne i društvene namjene, uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.

13. Detaljni plan uređenja područja islamskog centra na Gornjem Zametu

Urbanističkim planom uređenja područja Gornji Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/ 98 i 18/98), određena je površina za izgradnju Islamskog centra, a člankom 46. Odluke o Urbanističkom planu uređenja područja Gornji Zamet propisana je izrada detaljnog plana uređenja za predmetnu površinu. Radi funkcionalnih potreba i razloga, područje obuhvata planirano za gradnju Islamskog centra određeno Urbanističkim planom uređenja područja Gornji Zamet potrebno je proširiti i na površinu okolnog zelenila oznake Z.5.

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje koje je omeđeno Ulicom Zametskog korena sa sjeverne strane, Ulicom Bogomira Ćikovića Marčeva sa sjeveroistočne strane, planiranim koridorom ceste županijskog značaja Viškovo- čvor Rujevica sa istočne strane te površinama oznake 5.6. i 3.2. planiranim za građenje Urbanističkim planom uređenja s južne strane.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 2,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja obuhvata, uvjete gradnje i uređenja vjerske građevine i drugih pratećih sadržaja, uvjete gradnje i uređenja prometnica, infrastrukturnih građevina te javnih i zelenih površina.

14. Detaljni plan uređenja rekreacijskog područja Svilno

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada koje obuhvaća građevinsko područje za izdvojenu namjenu, rekreacija, unutar stambenog područja Svilno, oznake R2-16 određenih kartografskim prikazom broj 4. Prostornog plana uređenja Grada Rijeke.

Površina područja obuhvata Plana iznosi približno 2,2 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja obuhvata, uvjete gradnje i uređenja rekreacijskih i drugih pratećih sadržaja, uvjete gradnje i uređenja prometnica, infrastrukturnih građevina te zelenih površina.

b) Izmjena detaljnih planova uređenja

1. Izmjena Detaljnog plana uređenja Stari grad

Uvažavajući važnost koju povijesno središte i ishodište grada Rijeke posjeduje na simboličkoj i stvarnoj razini, izmjenu Detaljnog plana uređenja Stari grad potrebno je usmjeriti na kritičku analizu i prevrednovanje koncepcijskih polazišta, rješenja i urbanističko-tehničkih uvjeta koje važeći Detaljni plan sadrži, a u svijetlu rezultata njegove sedmogodišnje primjene.

Mogućnosti daljnje provedbe plana ukazuje na nužnost revizije barem dijela koncepcijskih i prostornih rješenja minimalno u dijelu izgradnje podzemne garaže na Gomili i prostornih struktura iznad nje, kao i na osuvremenjivanje koncepcije stanovanja i smještaja sadržaja javne i društvene namjene.

2. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat

Izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja obuhvaća se područje čiju zapadnu granicu predstavlja Ulica Vrlije, istočnu granicu Šenoina ulica, južnu granicu Ulica Slavka Krautzeka, a sjevernu granicu Put Bože Felkera uključujući građevine na sjevernoj strani ulice, ukupne površine približno 4,5 ha. Izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja potrebno je preispitati urbanistička rješenja gradnje građevina oko Dvorane mladosti, odnosno postaviti takva prostorna rješenja koja će omogućiti proširenje Dvorane mladosti sportskim sadržajem i građevinama koje će biti optimalno dimenzionirane i povezane u cjelovit sklop s postojećom dvoranom.

3. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Pećine

Izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Pećine potrebno je usmjeriti na usklađenje rješenja prometnih spojeva planirane građevine WTC-a na Ulicu J. P. Kamova te ispravak granice Plana u tom dijelu, uređenje okućnica građevina smještenih u kontaktnom području sa širim područjem WTC-a, kao i na druge manje ispravke uočene kao potrebne tijekom praćenja realizacije Plana, a sve u skladu s karakterizacijom ovog područja kao rezidencijalnog gradskog područja visokih urbanih vrijednosti.

Površina područja obuhvata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Pećine identična je površini važećeg Detaljnog plana i iznosi približno 35,0 ha. Sjeverna granica obuhvata Plana počinje na Piramidi, prati južni rub nasipa željezničke pruge te obuhvaća površinu svih građevina i pripadajućih im čestica smještenih uz Ulicu J.P. Kamova do raskrižja Plumbum, duž koje se poklapa s granicom obuhvata važećeg Detaljnog plana uređenja područja Poslovno- trgovačkog centra na Pećinama. Od raskrižja s Radničkom ulicom na istok do raskrižja Plumbum, granica Plana prati južni rub Ulice J.P. Kamova. U zoni raskrižja Plumbum, odnosno spoja Ulice J.P. Kamova i Ulice Šetališta XIII. divizije, granica teče južnim rubom Ulice Šetališta XIII. divizije do Ulice Pećine, a istočni rub Ulice Pećine i granica građevinskog područja oznake GP-8 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke, predstavljaju istočnu granicu obuhvata Plana. Zapadna granica Plana prolazi južnim rubom građevnih čestica građevina na Šetalištu XIII. divizije, odnosno rubom platoa Parka A. Cesarca gdje se lomi, siječe željezničke kolosijeke i u nepravilnom luku dolazi do mora prateći granicu površine za izdvojenu namjenu oznake IS-23 (kontejnerski terminal).

4. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko Plase

Izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana potrebno je provesti radi preispitivanja prometnih rješenja, naročito u dijelu planiranja i gradnje prometnice od čvora Škurinje područjem cijele zone i rubnog građevinskog područja naselja, kao i revizije prostornih rješenja i namjena.

Površina obuhvata planirane Izmjene i dopune Detaljnog plana određuje se na način da se postojećoj površini obuhvata Detaljnog plana priključuje površina trgovačkog područja Škurinjsko Plase, oznake K2-11 prema Prostornom planu uređenja Grada Rijeke, koja se proteže od južne granice obuhvata Detaljnog plana do čvora Škurinje, te od zapadne granice područja do Osječke ulice. U sjevernom i istočnom dijelu obuhvata Detaljnog plana, potrebno je ispraviti granicu obuhvata isključenjem dijela površine između Osnovne škole Ivana Zajca i zapadnog ruba Škurinjske ceste. Ovako formirana površina područja obuhvata Izmjena i dopuna Detaljnog plana iznosi oko 20,00 ha.

Uzimajući u obzir potrebu terminološkog usklađenja s Prostornim planom uređenja Grada Rijeke, ovim se Programom mjera vrši i usklađenje naziva Plana, te se naziv istog dopunjava riječima »trgovačko područje Škurinjsko Plase«.

5. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovnog bloka u Zvonimirovoj ulici

Unutar granica važećeg Detaljnog plana, sadržaj izmjena i dopuna bit će usmjeren na niveliranje morfološko-tipološke organizacije prostora i građevina, urbanističko-tehničkih i oblikovnih uvjeta gradnje, uvažavajući uvjete i smjernice gradnje i uređenja građevina određenih Prostornim planom uređenja Grada Rijeke.

6. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Brajda

Izmjenu i dopunu Detaljnog plana potrebno je usmjeriti primarno na izmjenu i dopunu prostornog rješenja te uvjeta gradnje i uređenja građevina i površina gradskog područja Kalafati, čiju jugozapadnu granicu čini područje između Osječke ulice i Ulice F. la Guardia, sjeveroistočnu granicu čini područje Ulice I. Filipovića s pripadajućim kompleksom Ekonomskog fakulteta i škole, sjeverozapadnu granicu Stube M. Remsa te jugoistočnu granicu čini Studentska ulica.

7. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Preluk

Prostorna rješenja i uvjete gradnje i uređenja građevina i površina, sadržana u važećem Detaljnom planu potrebno je analizirati u svijetlu Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i, ukoliko je potrebno, uskladiti s uvjetima i smjernicama gradnje i uređenja područja određenim Prostornim planom.

8. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Krimeja - Vojak

Prostorna rješenja i uvjete gradnje i uređenja građevina i površina, sadržana u važećem Detaljnom planu potrebno je analizirati u svijetlu Prostornog plana uređenja Grada Rijeke te ažurirati u skladu s uvjetima i smjernicama gradnje i uređenja područja određenim Prostornim planom kao i rezultatima praćenja realizacije Plana i uočenih potreba na području njegova obuhvata.

9. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici

U granicama važećeg Detaljnog plana, izmjene i dopune Plana potrebno je usmjeriti na ujednačavanje dijela urbanističkog rješenja i uvjeta gradnje sa stvarnim vlasničkim odnosima unutar područja obuhvata Plana.

III. STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA

Ovim Programom mjera predviđa se temeljem članka 29 a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/100 i 32/02), provesti postupak stavljanja izvan snage, te slijedom toga staviti izvan snage sljedeće prostorne planove:

1. Provedbeni urbanistički plan naselja Gornja Drenova

Stupanjem na snagu Urbanističkog plana uređenja gradskog područja Gornja Drenova, prestaje vrijediti Provedbeni urbanistički plan naselja Gornja Drenova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/86, 43/86, 19/ 93 i 10/99).

2. Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Martinkovac

Stupanjem na snagu Detaljnog plana uređenja gradskog područja Martinkovac, u granicama obuhvata istog, prestaje vrijediti Provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Martinkovac (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/89, 13/96, 10/99 i 14/99).

3. Provedbeni urbanistički plan gradskog naselja Zapadni Zamet

Stupanjem na snagu Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu braće Fućak, u granicama obuhvata istog, prestaje vrijediti Provedbeni urbanistički plan gradskog naselja Zapadni Zamet (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/91, 19/93 i 10/ 99).

4. Detaljni plan uređenja stambenog naselja Trsat

Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat, u granicama obuhvata istog, prestaje vrijediti Detaljni plan uređenja stambenog naselja Trsat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/00).

5. Detaljni plan uređenja dijela radne zone Škurinje

Budući da je realiziran veći dio zahvata planiranih unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela radne zone Škurinje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/ 00) koji su se odnosili na izgradnju Trgovačkog centra »Getro« te uzimajući u obzir izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja Bodulovo i Detaljnog plana uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase, koji obuhvaćaju površine u neposrednom nastavku ili se dijelom preklapaju s područjem obuhvata narečenog Plana, stvoreni su preduvjeti za stavljanje narečenog plana izvan snage u cijelosti.

6. Detaljni plan uređenja centra stambenog naselja Škurinjska Draga

Opseg zahvata planiran Detaljnim planom uređenja centra stambenog naselja Škurinjska Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/99), u cijelosti je realiziran izgradnjom građevina u okviru programa POS-a s pripadajućom garažnom građevinom i nastavkom Ulice 22. lipnja te se isti može staviti izvan snage.

7. Provedbeni urbanistički plan dijela gradskog naselja Mario Gennari

Provedbenim urbanističkim planom dijela gradskog naselja Mario Gennari (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/92, 19/93 i 10/99) na području zapadne Rujevice planirana je gradnja auto-baze javnog prijevoznika KD. »Autotrolej« d.o.o. Rijeka, što je sadržaj koji koncepcijski i prostorno kolidira s rješenjima Prostornog plana uređenja Grada Rijeke, kojim je takav zahvat predviđen unutar komunalno-servisne zone Srdoči, a područje Rujevice planirano je za razvoj sekundarnog gradskog središta. Opisane razlike nameću potrebu stavljanja izvan snage narečenog plana.

IV. STRUČNE PODLOGE

Za izradu prostornih planova predviđenih ovim Programom mjera, izradit će se stručne podloge kako slijedi:

1. Topografsko-katastarski planovi (ažuriranje postojećih i izrada novih),

2. Studije utjecaja na okoliš, i to:

2.1. Studija utjecaja na okoliš športskog područja Podkoludrica,

2.2. Studija utjecaja na okoliš komunalno-servisnog područja Srdoči,

2.3. Studija utjecaja na okoliš zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica«.

Izrada studija utjecaja na okoliš usmjerena je na procjenu utjecaja na okoliš koje mogu proizvesti zahvati u prostoru planirani detaljnim planovima uređenja istoimenih područja ili građevina.

3. Urbanističko-arhitektonski natječaji, i to:

3.1. Urbanističko-arhitektonski natječaj autobusnog terminala Zapadna Žabica, a u cilju izrade Detaljnog plana uređenja zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica«,

3.2. Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Gradske knjižnice Rijeka.

V. POSEBNA ODREDBA

Kod izrade pojedinih prostornih planova, naročito Generalnog urbanističkog plana, potrebno je procijeniti opravdanost imenovanja Savjeta plana kako bi se osigurala pravovremena stručna rasprava o svim spornim pitanjima. Članove Savjeta imenovat će Poglavarstvo Grada Rijeke na prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Savjet plana treba biti sastavljen od skupine stručnjaka neosporne stručne razine i društvenog ugleda koji mogu dati stručni i znanstveni doprinos kvaliteti plana.

VI. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA

Izmjene i dopune ovoga Programa mjera donose se po istom postupku po kojem je donesen i ovaj Program mjera.

VII. OBJAVA

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/26

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr