SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

19.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆA ODREDBA                                                            

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad), i to:

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline na području Grada u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavlja gospodarska djelatnost,

- područja zona Grada za određivanje visine spomeničke rente,

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- visina i način plaćanja spomeničke rente,

- rokovi za plaćanje spomeničke rente.

II. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 2.

Na području Grada Rijeke plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u građevinama kojima je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo nepokretnog kulturnog dobra (ili su preventivno zaštićeni), i to:

- Trsatske stepenice (Stube Petra Kružića) - građevine na potezu od Titova trga do trijema na jugozapadnom dijelu Franjevačkog samostana koji prate potez stuba, a kako je navedeno u prilogu ove Odluke,

- Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1, k.č.br. 4210/1, 4210/2 i 4209 k.o. Stari grad.

- Zgrada Filodrammatice - Korzo 28, - k.č.br. 4090 k.o. Stari grad

- Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«) – k.č.br. 3386 k.o. Stari grad

- Zgrada bivšeg Lazareta - Krešimirova 38 - k.č.br. 3172/1, 3172/3 i 3184/1 k.o. Stari grad

- Guvernerova palača - Muzejski trg 1 - k.č.br. 3918/1 i 3917/1 k.o. Stari grad

- Gradska palača - Užarska 26 - k.č.br. 4430/2 k.o. Stari grad

- Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7 - k.č.br. 4084 k.o. Stari grad

- Palazzo Modello - Uljarska 1 - k.č.br. 4702 k.o. Stari grad

- Villa nadvojvode Josipa Habsburga - Park Nikole Hosta 2 - k.č.br. 3912 k.o. Stari grad

- Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb - k.č.br. 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4 i 783 k.o. Sušak

- Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13 - k.č.br. 4032 k.o. Stari Grad

- Zgrada osnivanja prve mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36 - k.č.br. 860/3 k.o. Sušak

- Zgrada sjedišta međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7.- k.č.br. 2800/2 k.o. Sušak

- Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B

- Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb - k.č.br. 4740 k.o. Stari grad,

- Zgrade u Užarskoj 12. i 14. - k.č.br. 4467 i 4465/1 k.o. Stari grad.

- Groblje Kozala - Petra Kobeka bb - k.č.br.2279/1, 2301/ 3, 2302/2, 2302/5, 2303/2, 2303/3, 2303/4, 2303/5, 2303/6, 2303/7, 2303/8, 2303/9, 2303/10, 2303/12, 2303/19, 2303/20, 2303/21, 2303/22, 2303/23, 2303/24, 2303/28, 2303/29, 2305/ 3, 2306/2, 2391/3, 2790/1, 2820/1, 2820/20, 2821, 2822/1, 2822/5, 4622/12 i 4822/7 k.o. Stari Grad,

- Groblje Trsat - k.č.br. 1403/1,1403/2, 1403/3 , 1259/2, 1258/2, 1258/3, 2634/4, 2634/6 k.o. Sušak,

- Lučka skladišta br. 12. i 17. - k.č.br. dio 3363/1, 3363/2, 3357 i 3354 k.o. Stari grad.

Članak 3.

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na području za koje je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo kulturno-povijesne cjeline, i to:

- Urbanistička cjelina užeg centra Rijeke - dio grada omeđen na istočnoj strani: Wenzelovom, Ribarskom ulicom, Ulicom Fiumara i dijelom Titova trga, na sjevernoj strani: Školjićem, Ulicom Ivana Grohovca, Žrtava Fašizma i Pomerio obuhvaćajući i izgrađeni sjeverni potez, Ulicom Slaviše Vajnera Čiče i Studentskom ulicom, obuhvaćajući i zgrade na njihovoj desnoj strani, Ulicom Fiorello la Guardia i Viktora Cara Emina, obuhvaćajući i zgrade na njihovoj sjevernoj strani, na zapadnoj strani potez Ulice Nikole Tesle, na južnoj strani Trgom kralja Tomislava i Krešimirovom ulicom, obuhvativši i kompleks zgrada željezničke stanice, Trgom Žabica, obuhvativši i zgrade na njegovoj zapadnoj i južnoj strani te Rivom, Rivom Boduli, Demetrovom ulicom do spoja s Wenzelovom ulicom,

- Urbanistička cjelina Stari grad - područje omeđeno sljedećim potezima: Korzo, Starčevićeva ulica, Fiumara, Žrtava Fašizma te Supilova ulica,

- Urbanistička cjelina Sušak - područje omeđeno zapadnom stranom Titova trga (obuhvativši oba mosta), Šetalištem A. K. Miošića do zapadnog bloka Ulice Slavka Cindrića, zatim Strossmayerovom ulicom do Piramide, od Piramide sjevernim blokom zgrada u Strossmayerovoj, obuhvativši Križanićevu ulicu, preko Titova trga te dio Ulice Franje Račkog i Ružićeve ulice,

- Urbanistička cjelina Trsat - područje omeđeno sa zapadne strane Trsatskom gradinom, s južne prolazom južno od crkve sv. Jurja, Frankopanskim trgom i Zajčevom ulicom do Osnovne škole Trsat, istočno prolazom Vrlije, a sjeverno Partizanskim putem do okrugle kule zatim zidom koji prolazi od kule i povezuje se s Trsatskom gradinom,

- Urbanistička cjelina Uspon Buonarotti (Kalvarija)- obuhvaća sve građevine koje prate liniju poteza Uspona.

III. PODRUČJA ZONA

Članak 4.

Na području Grada utvrđuju se dvije zone (zona I. i zona II.) za određivanje visine spomeničke rente.

Popis građevina i popis ulica koje se nalaze u pojedinoj zoni iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u prilozima koji čine sastavni dio ove Odluke.

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno - povijesne cjeline iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu zasebno.

Članak 6.

Obveznik plaćanja spomeničke rente iz članka 5. ove Odluke dužan je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

V. VISINA I NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 7.

Visina spomeničke rente određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi poslovni prostor u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno - povijesne cjeline.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Visina spomeničke rente određuje se kako slijedi:

- 5 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone I.,

- 3 kune po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone II.

VI. ROKOVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 9.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu u korist Proračuna Grada, prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala.

Ako tijekom godine neka građevina ili dio Grada dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 10.

Rješenje o ovrsi radi naplate duga spomeničke rente donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada u postupku i na način određen Zakonom o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- pročišćeni tekst).

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/27

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

POPIS ULICA PO ZONAMA

ZONA I:

Kulturno-povijesna cjelina Staroga grada i Užeg centra:

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 9 nadalje

KORZO

POŠTANSKI PROLAZ

SOKOL KULA do broja 5

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

Kulturno-povijesna cjelina Trsat:

FRANKOPANSKI TRG do broja 10, te broj 12

PETRA ZRINSKOGA do broja 12 te brojevi 17 i 17A

SLAVKA KRAUTZEKA brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 i 19

ZONA II.

Kulturno-povijesna cjelina Sušak:

FRANJE BRENTINIJA

FRANJE RAČKOGA brojevi 1, 1A, 1B te od broja 6 do broja 36 B (parni brojevi)

KRIŽANIĆEVA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

PODHUMSKIH ŽRTAVA

RADE ŠUPIĆA

RUŽIĆEVA do broja 9 (neparni brojevi)

SLAVKA CINDRIĆA do broja 19 (neparni brojevi)

STROSSMAYEROVA do broja 26

ŠETALIŠTE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA do broja 7

TITOV TRG do broja 3D

Kulturno-povijesna cjelina Stari grad i Uži centar Rijeke:

ADAMIĆEVA

AGATIĆEVA

ALDA COLONELLA

ALESSANDRA MANZONIA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANKE BUTORAC

ANTONIJA DE RENE

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BRAJDA

CIOTTINA

DEMETROVA od broja 2 do broja 18 (parni brojevi )

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FIORELLO LA GUARDIA

FIUMARA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

GORNJA VRATA

HANIBALA LUCIĆA

IGNACIJA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA GROHOVCA brojevi 2 i 2A

IVANA ZAJCA

JANEZA TRDINE

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 9

KAPUCINSKE STUBE

KATARINE BELINIĆ

KAZALIŠNI PARK

KIRIN KULA

KOVAČKA

KREŠIMIROVA od broja 2 do broja 30 (parni brojevi)

KROJAČKA

KRUŽNA

LUPETINE

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MLJEKARSKI TRG

NIKOLE TESLE brojevi 2, 2A, 4 i 4A

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZORANIĆA

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

POMERIO

PUL VELE CRIKVE

RIBARSKA

RIVA

RIVA BODULI do broja 7B

RUDOLFA STOHALA

SCARPINA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE do broja 20B

SLOGIN KULA

SOKOL KULA od broja 5 nadalje

SPLITSKA

STARA VRATA

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STUDENTSKA do broja 6 B

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

ŠKOLJIĆ do broja 9

TITOV TRG od broja 4 do broja 12

TKALAČKA

TRG GRIVICA

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SV. BARBARE

TRG ŠIME KOŽIČIĆA

TRG ŽABICA brojevi 1, 2, i 7

TRNININA

TRPIMIROVA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

VIKTORA CARA EMINA do broja 6A

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGREBAČKA

ZANONOVA

ŽELJEZNIČKI PROLAZ

ŽRTAVA FAŠIZMA

Kulturno-povijesna cjelina Trsat:

GLAVINIĆEVA do broja 5, brojevi 7 i 9, od broja 11 do broja 16, brojevi 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34

PARTIZANSKI PUT do broja 10A , brojevi 12, 14, 14A, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 28 B i 30

VRLIJE brojevi 1, 3, 5, 8, 9, 11 i 13

Kulturno-povijesna cjelina Uspona Buonarotti (Kalvarija):

ANTE KOVAČIĆA brojevi 6 i 8

IVANA GROHOVCA brojevi 1, 1A, 1B, 3 i 3A

KALVARIJA do broja 5, broj 7, od broja 9 do broja 13, od broja 16 do broja 32, brojevi 36, 38 i 40

STARI VOLJAK broj 2

POPIS GRAĐEVINA PO ZONAMA

ZONA I:

Zgrada Filodrammatice - Korzo 28

Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb

ZONA II:

Trsatske stepenice (Stube Petra Kružića) :

BOSILJKE RAKIĆ do broja 4

FRANJE RAČKOGA brojevi 6, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 12 i 12A

PRIJELAZ FRANJE PARAVIĆA brojevi 8, 10, 12, te od broja 14 do broja 17

ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA broj 62

TITOV TRG brojevi 3, 3C i 3D

TRSATSKE STUBE PETRA KRUŽIĆA brojevi 2 i 5, od broja 6 do broja 9, brojevi 11 i 13, od broja 15 do broja 20, te brojevi 22, 24, 28, 28A, 30 i 30A

VITEZIĆEVA brojevi 1 i 2

Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1

Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«)

Zgrada bivšeg Lazareta - Krešimirova 38

Guvernerova palača - Muzejski trg 1

Gradska palača - Užarska 26

Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7

Palazzo Modello - Uljarska 1

Villa nadvojvode Josipa Habsburga - Park Nikole Hosta 2

Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13

Zgrada osnivanja prve mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36

Zgrada sjedišta međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7.

Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B

Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb

Zgrade u Užarskoj 12. i 14.

Groblje Kozala - Petra Kobeka bb

Groblje Trsat

Lučka skladišta br. 12. i 17.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr