SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

12.

Na osnovi članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stana
koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi u kojoj
je Grad Rijeka vlasnik jednog ili dva stana

Članak 1.

Naziv Odluke o prodaji stana koji se nalazi u stambeno- poslovnoj zgradi u kojoj je Grad Rijeka vlasnik jednog ili dva stana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/02 i 18/03) mijenja se i glasi:

»Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke.«

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom uređuju način i uvjeti prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad)«.

Članak 3.

Članak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 3. broj »2« zamjenjuje se brojem »1«.

Članak 5.

Ova Odluka se ne odnosi na prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke utvrđenu Odlukom o prodaji stana ili idealnog dijela stana u vlasništvu Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/15

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 19. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr