SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

10.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02 i 12/03) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu korištenja prostora za potrebe
mjesne samouprave

Članak 1.

Ovom Odlukom o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se način korištenja i utvrđivanja naknade i drugih troškova u svezi korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave u Gradu Rijeci.

Za korištenje prostora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Standardi koji čine sastavni dio ove Odluke (Prilog I).

Članak 2.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: Odjel) odlučuje o namjeni korištenja prostora iz članka 1. ove Odluke.

Odjel će prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka zatražiti mišljenje vijeća mjesnog odbora.

Članak 3.

Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz članka 10. i 11. ove Odluke, prostor se daje na korištenje bez naknade.

Članak 4.

Uvjeti pod kojima se prostor daje na korištenje utvrđuju se Ugovorom o korištenju prostora.

Ugovor u ime Grada Rijeke sklapa Odjel.

Članak 5.

Korisnik je dužan poštivati utvrđene (ugovorene) termine korištenja prostora sukladno planu korištenja prostora kojeg izrađuje referent za mjesnu samoupravu - tajnik i ističe na oglasnoj ploči mjesnog odbora svakog prvog radnog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 6.

U prostoru mjesne samouprave nije dozvoljeno posluživanje alkoholnih pića.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Odjela, u prostoru mjesne samouprave u posebnim prigodama omogućit će se posluživanje alkoholnih pića.

Članak 7.

U prostor mjesne samouprave ne mogu se unositi namještaj i oprema, slike i ostala sredstva i predmeti, osim slika, promidžbenog materijala, nastavnih pomagala i ostalih predmeta koji korisniku služe za vrijeme korištenja prostora, nakon čega ih je dužan ukloniti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisniku se može odobriti privremeni unos namještaja i opreme uz pismeno odobrenje Odjela.

Članak 8.

O načinu korištenja prostora i uporabi ključeva brine referent za mjesnu samoupravu - tajnik.

Članak 9.

Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje temeljem podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za korištenje prostora iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Odjelu, a obvezno sadrži:

- naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva,

- termine u kojima se traži korištenje prostora,

- vrstu djelatnosti koja se želi obavljati u prostoru,

- broj sati korištenja prostora.

Članak 10.

Bez naknade prostor mjesne samouprave daje se na korištenje za:

- rad vijeća mjesnog odbora i njegovih radnih tijela,

- sastanke stanara stambeno-poslovnih zgrada s područja mjesnog odbora,

- aktivnosti tekličke službe Ureda za obranu i tijela sustava zaštite i spašavanja,

- redovne djelatnosti ogranaka registriranih političkih stranaka koje djeluju na području mjesnog odbora, te registriranih političkih stranaka za održavanje tribina,

- rad udruga koje se skrbe za osobe s posebnim potrebama,

- potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih i sportskih te drugih društveno pravnih osoba koje djeluju na području mjesnog odbora (bez skladištenja robe).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, humanitarnim udrugama može se odobriti i skladištenje humanitarne pomoći do pet dana ako takvo skladištenje ne ometa rad vijeća mjesnih odbora i njegovih radnih tijela.

Članak 11.

Humanitarnim, socijalnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama te grupama građana može se odobriti korištenje prostora bez naknade pod uvjetima da sudjeluju u realizaciji programa i plana rada vijeća mjesnih odbora, odnosno čije su aktivnosti od osobitog interesa za Grad Rijeku.

Članak 12.

Visina naknade za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave određuje se po m2 korisne površine za sat, a prema namjeni korištenja prostora kako slijedi:

VISINA NAKNADE PO m2/SAT

Redni broj

Namjena

Cijena u kn

1.

Proslave i sl.

1,80

2.

Prodaje, prezentacije, reklamiranje i druge poslovne usluge

1,20

3.

Sastanci, seminari, predavanja, tečajevi, škole jezika, škole klavira i sl.

0,60

Članak 13.

Osim naknade iz članka 12. ove Odluke, korisnici prostora dužni su, u sezoni grijanja, platiti i troškove grijanja prostora (u kn po m2/h) i to kako slijedi:

1. centralno grijanje

= Cijena grijanja 1 m2 prostora TD »Energo« x 2

210

2. centralno grijanje na lož ulje

= Cijena 1 kg lož ulja x 143,33 x 1,35

9800

3. grijanje električnom energijom

= Cijena 1 kW (jednotarifno brojilo) x 143,33

860

4. grijanje gradskim plinom

= Cijena 1 m3 gradskog plina x 143,33

4200

5. grijanje miješanim plinom

= Cijena 1 m3 miješanog plina x 143,33

12419

Za grijanje prostora mjesne samouprave s vlastitim sustavom centralnog odnosno etažnog grijanja u neradne dane, dodatno se plaća dnevni paušal u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/97 i 1/01).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/17

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 19. veljače 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

PRILOG I.

STANDARDI KOJE POGLAVARSTVO
GRADA RIJEKE OSIGURAVA ZA POTREBE MJESNE SAMOUPRAVE

1. Prostor za rad Vijeća mjesnih odbora i drugih aktivnosti mjesne samouprave u sjedištima mjesnih odbora, na adresi:

. Pomerio 26, za mjesne odbore Brajda - Dolac, Školjić i Luka,

. Kalina 2, za mjesne odbore Orehovica, Svilno i Pašac,

. Draga Brig 24, za mjesne odbore Draga i Sv. Kuzam,

. Cvetkov trg 1, za Mjesni odbor Drenova,

. Z. Kučića 1 za Mjesni odbor Gornja Vežica,

. Lovranska 10, za Mjesni odbor Kantrida,

. Volčićev trg 2, za mjesne odbore Kozala, Belveder i Brašćine-Pulac,

. G. Duella 2, za mjesne odbore Mlaka, Potok i Banderovo,

. Pehlin 58, za Mjesni odbor Pehlin,

. Dubrovačka 2, za Mjesni odbor Podmurvice,

. Kvaternikova 30, za mjesne odbore Podvežica i Pećine,

. Srdoči 66A, za mjesne odbore Srdoči i Grbci,

. I.G. Kovačića 12, za mjesne odbore Bulevard, Centar- Sušak i Krimeja,

. Čandekova 36B, za mjesne odbore Sveti Nikola i Turnić,

. Porečka br. 94, za mjesne odbore Škurinje i Škurinjska Draga,

. Joakima Rakovca 33, za mjesne odbore Trsat i Vojak,

. P. Jurčića 24, za Mjesni odbor Zamet, i to:

- prostorije za rad vijeća,

- prostorije za okupljanje građana (sala),

- sanitarije,

- prostorije za rad tajnika za potrebe Direkcije za mjesnu samoupravu

- osobno računalo s priključkom na internet i telefax uređaj,

- javno glasilo »Novi list«.

1.2. Prostorije za rad vijeća mjesnih odbora i drugih aktivnosti mjesne samouprave izvan sjedišta mjesnih odbora:

. Verdijeva 11, za Mjesni odbor Luka,

. Žrtava fašizma 2, za Mjesni odbor Školjić,

. Pašac bb, za Mjesni odbor Pašac,

. Svilno 82, za Mjesni odbor Svilno,

. Sv. Kuzam 19, za Mjesni odbor Sv. Kuzam,

. R. Tomšića 15, za Mjesni odbor Banderovo,

. M. Butkovića 2, za Mjesni odbor Potok,

. J. P. Kamova 73, za Mjesni odbor Pećine,

. Dražička 4, za Mjesni odbor Grbci,

. Kumićićeva 43, za Mjesni odbor Krimeja,

. Strossmayerova 24, za Mjesni odbor Centar - Sušak,

. Zametska 6, za Mjesni odbor Sv. Nikola,

. Minakovo 30, za Mjesni odbor Pehlin,

. Istarska 50, za Mjesni odbor Kantrida,

. Save J. Bujkova 44, za Mjesni odbor Škurinje,

. Drenovski put 176, za Mjesni odbor Drenova,

. Mihanovićeva 1, za Mjesni odbor Vojak, i to:

- prostorije za rad Vijeća,

- sanitarije.

2. U prostorijama za rad vijeća mjesnih odbora iz točke 1. i 1.2. ovih Standarda, osigurava se i:

- tekuće i investicijsko održavanje za prostore sukladno iskazanim potrebama i planiranim sredstvima za investicijsko i tekuće održavanje,

- telefon,

- dvije zastave Republike Hrvatske i grb Republike Hrvatske za svaku prostoriju, higijenski materijal i sredstva za dezinfekciju, sredstva za zaštitu na radu i zaštitu od požara, uredski materijal, oglasnu ploču na zgradi i unutar objekta,

- grijanje, struju, vodu i čišćenje prostorija,

- ostali zahtjevi Vijeća mjesnih odbora o kojima odlučuje Poglavarstvo.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=51000&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr